Foreldreråd/FAU

Valgte representanter til FAU:

Sigmund Fuglestad, fuglestad@gmail.com, 414 55 689

Otto Lindefjell, otto@solatrafikkskole.no, 959 92 576

Maggie Gjedrem, to-gjed@online.no, 473 66 933

Elisabet Veen Rønning, elisabet.ronning@gmail.com, 918 86 227

Ansvarsfordeling:

Leder: Sigmund Fuglestad

Sekretær: Elisabet Veen Rønning

FAUs representant i skolestyret: Maggie Gjedrem

Dugnadsansvarlig: Otto Lindefjell

Ressursside for FAU:

https://foreldreutvalgene.no/fug/

Oppgaver og gjeldende instruks for FAU:

Medlemmer i FAU:

Alle foreldre som har elever ved Kongstun Kristne Friskole utgjør skolens Foreldreråd (FR). Dette er nedfelt i friskoleloven § 5-4.

Oppstart av FAU på høsten:

Rektor innkaller til FR hvert nytt skoleår i første halvdel av september.

 1. Valg av arbeidsutvalg (FAU)
 2. Valg av foreldrekontakter for hvert trinn

Regler for FAU:

 1. FAU består av 4 foreldrerepresentanter, valgt av FR på møtet i september. De velges for 2 år. Første gang velges 2 for 2 år, og 2 for I år, slik at det hvert år rulleres (2 ut I 2 inn). FR avgjør om valget skal være skriftlig.
 2. FAU velger selv hvert år leder. Leder i FAU fungerer også som leder av FR når det er samlet.
 3. FAU velger hvert år 1 blant sine 4 medlemmer som skal være FAU-representant til skolestyret. Jfr. friskoleloven § 5-1. Dersom vedkommende ikke har anledning til å møte, møter en av de andre FAU­ medlemmer.

Før første FR-møte i september forbereder det sittende FAU valg på nye FAU-medlemmer ved å spørre aktuelle kandidater. Det er også åpent for benkeforslag.

 1. For FAU gjelder også at arbeidet drives i samsvar med den tro, de verdier og det formålet som gjelder for Kongstun Kristne Friskole, uttrykt i Overordnet del av læreplanen.
 2. FAU skal ha egen konto.
 3. FAU arrangerer minst ett møte årlig, utenom oppstart i september. Dette kan f.eks. være temakveld o.l.

FAU sine oppgaver:

 • Drøfte saker som blir tatt opp av ledelsen og styret.
 • Samarbeide med foreldre og skole, fremme foreldrenes felles interesser
 • Ansvar for fordeling av dugnadsarbeid ved behov.
  1. mai feiring.

Samarbeid mellom FAU og skolen

Foreldrerådet velger hvert nytt skoleår klassekontakter som FAU kan bruke til praktisk hjelp.

Samarbeid mellom FAU og skolestyret

FAU ved leder/eller valgt FAU-representant får i egenskap av representant til skolestyret tilsendt innkalling til styret med saksliste og saksopplysninger, samt forslag til vedtak. Det samme gjelder protokoll fra hvert styremøte. Det forutsettes at FAU-representanten forelegger aktuelle saker fra sakslista for FAU, samt informerer om vedtak som FR kan tenkes å ha behov for å uttale seg om. I enkelte saker vil FR (FAU) også bli bedt om å uttale seg før styret gjør sine vedtak.