OM OSS

Dette er Kongstun Kristne Friskole

HVA ER KONGSTUN?

EN FRISKOLE
Kongstun er en kristen friskole som er godkjent av staten til å drive grunnskoleopplæring. Elevene får vanlig vitnemål når de går ut av tiende klasse.

EN GRUNNSKOLE
Kongstun er godkjent for 1. til 10. klassetrinn med et maksimalt elevtall på 120 elever. Skolen er fådelt, og avhengig av elevtall vil det kunne gå to eller flere årstrinn sammen i klassene. Fra høsten 2023 har Kongstun åpnet for alle klassetrinn fra 1. til 10. trinn.

ET ALTERNATIV
Kongstun er et alternativ til den offentlige skolen. Foreldre som ønsker en kristen oppdragelse og opplæring av sine barn, skal oppleve at vår skole drar i lag med foreldrene.

Skolen har egen læreplanene med vektlegging av en kristne virkelighetsforståelse. De fleste kompetansemålen er lik den offentlige skolen, mens det er noen endringer som reflekterer det kristne verdisynet.

En del av fagene har et eget synliggjøringstillegg som setter faget inn i en kristen ramme og et kristent livssyn.

Skolens fagplan har egen «Overordnet del – synliggjøring av skolens kristne verdigrunnlag», som du finner under fanen merket med «Informasjon» øverst på nettsidene.

EN KRISTEN FRISKOLE
Skolen skal ikke bare presentere ulike verdier for elevene, som om alle verdier og livssyn er like gode og sanne. Målet er at elevene skal få tro på Bibelen som sann og rett. I den boken formidles de verdiene som er gode for land og folk, og som gir mening med livet og evne til å skille rett fra galt.

Framfor alt ønsker vi at elevene skal få tilegne seg budskapet om syndenes forlatelse ved troen på Jesus Kristus, og slik få en sikker trøst i livet og håp om et evig liv. Elevene vil også møte et kristent miljø. Hver dag begynner med sang, andakt og bønn. Slik blir Gud og gudstroen en naturlig del av hverdagen. Vi tror dette er det viktigste og beste vi kan gi barna.

ET GODT SKOLEMILJØ
De kristne verdiene med de 10 bud, tilgivelse og omsorg for hverandre ønsker vi skal prege skolen. Det skal ikke være en kultur hvor banning, baktalelse eller løgn er godtatt, men vi tilstreber et miljø preget av god lek, en hyggelig tone mellom alle på skolen og respekt for voksne.

ET GODT LÆRINGSMILJØ
I timene er læring i sentrum. Kunnskap og faglig innsikt er en stor rikdom. Det er også en del av vårt kristne kall å bruke våre evner. Skolen legger vekt på at læreren er en tydelig leder i klassen. Vi tilstreber også at lærerne skal være enige seg imellom når det gjelder regler og rutiner på skolen. Slik blir skoledagen tryggere for elevene. Men like viktig er en hyggelig tone mellom voksne og elever på skolen, og en god atmosfære i klasserommet.

EN SKOLE FOR ALLE
Gud har skapt menneskene forskjellige. Dette ser vi på som en stor rikdom. Vi ønsker også at elevene skal se på forskjeller hos hverandre som noe godt og positivt. Ikke alle vil være like flinke i alt. Det skal være plass til den som strever og for den som får ting lett til. Kongstun ønsker å gi god tilpasning til hver enkelt. Det viktigste her er å ha lærere som bryr seg om elevene og som har øye for den enkeltes behov.

KVEN ER JÆRTUN?

EN INTERNASJONAL SKOLE
Kongstun ønsker å vise elevene at verden er større enn Norge, og motivere til engasjement utenfor landegrensene. Hvert år arrangerer vi ei misjonsuke. Da har vi fokus på et land i verden der det blir drevet misjon. For de eldste elevene kan det bli aktuelt med tur til utlandet.

ØKONOMI
Skolen får støtte fra staten. Denne utgjør 85 % av det tilsvarende offentlig skoler bruker til drift av sine skoler for samme antall elever. Støtte til bygninger får vi derimot bare dekket med 5-10%.

Lærerne har rett på samme lønn som i offentlig skole, og lærertettheten pr elev er også omtrent den samme. Dugnadsinnsats, gaver, effektiv drift og fremfor alt Herrens velsignelse gjør at vi kan få dette til å gå i balanse.

Foreldrebetalingen er lav sammenlignet med mange andre friskoler. Vår politikk er at alle skal ha råd til å ha barna på Kongstun.

For første barn koster det kr 7.800 pr år
For barn nr. 2 koster det kr 4.300,-
For barn nr. 3 koster det kr 3.800,-
For barn nr. 4 koster det kr 1.800,-

Ønsker du å gi en gave til Kongstun, er vi takknemlige for det! Kontonummeret er 3290.62.37384.

EN EVANGELISK-LUTHERSK SKOLE
Kongstun er ikke eid av en organisasjon eller kristen forsamling. Det er en fri forening som er heter «Paideia» som står bak skolen. Paideia består av foreldre og andre som har hjerte for kristen friskole.

Vårt kristne ståsted skal være tydelig og forankret i evangelisk-luthersk kristendomsforståelse. Det innebærer at vi tror at hele Bibelen er Guds ord og at menneskene blir frelst ved tro på Jesus alene. Skolen bekjenner seg til bekjennelsesskriftene for de lutherske kirkene (den apostoliske, den nikenske og den athanasianske trosbekjennelsen, og til Luthers lille katekisme og den augsburgske konfesjon).

 

SØKNAD
Skolen er åpen for alle og har hele landet som sitt inntaksområde. Alle som søker, uansett årsak, vil få plass dersom det er ledig i aktuell klasse. Dersom det er venteliste, vil søsken og barn av personalet gå først i køen. Ellers er det den som søker først som får først plass.

Ønsker du å søke inn elev på skolen bruker du søknadskjema via nettsiden vår. Ønsker dere informasjonssamtale med rektor og omvisning på skolen i forkant av søknaden, er det bare å ta kontakt med rektor. Det er viktig med et godt foreldresamarbeid helt fra starten av.

VELKOMMEN TIL Å BLI BEDRE KJENT MED KONGSTUN!

Søke skoleplass?