OM OSS

Dette er Kongstun Kristne Friskole

HVA ER KONGSTUN?

EN FRISKOLE
Kongstun er en friskole som nå søker om godkjenning av departementet. Elevene får vanlig vitnemål når de går ut av tiende klasse.

EN GRUNNSKOLE
Kongstun vil ha undervisning fra 1. til 10. klasse. Skolen søker om å bli godkjent for 120 elever. Det vil si at det blir ca 12 elever i hver klasse. To og to klasser vil gå i sammen.

ET ALTERNATIV
Kongstun ønsker å være et alternativ til den offentlige skolen. Foreldre som ønsker en kristen oppseding av sine barn, skal oppleve at vår skole drar i lag med foreldrene og ønsker å hjelpe de med dette.
Læreplanene våre avviker i liten grad fra de offentlige. Den viktigste forskjellen er at vi har et rent kristendomsfag i stedet for RLE (Religion, Livssyn og Etikk). Også våre elever får grundig undervisning i andre religioner, men den undervisninga er lagt til samfunnsfag.

EN KRISTEN FRISKOLE
Skolen ønsker ikke bare å presentere ulike verdier for elevene, som om alle verdier og livssyn er like gode og sanne. Vi ønsker at elevene skal få tro på Bibelen som sann og rett. I den boken formidles de verdiene som landet vårt er bygd på, og som kan gi mening med livet og evne til å skille rett fra galt. Framfor alt ønsker vi at de skal få tilegne seg budskapet om syndenes forlatelse ved troen på Jesus Kristus, og slik få en sikker trøst i livet og håp om et evig liv. Elevene vil også møte et kristent miljø. Hver dag begynner med sang, en kort andakt og bønn. Slik blir Gud og gudstroen en naturlig del av hverdagen. Vi tror dette er det viktigste og beste vi kan gi barna.

ET GODT SKOLEMILJØ
De kristne verdiene med de 10 bud, forlatelse og omsorg for hverandre ønsker vi skal prege skolen. Det skal ikke være en kultur hvor banning, baktalelse eller løgn er godtatt. I stedet skal det være et miljø preget av god lek, en hyggelig tone mellom alle på skolen og respekt for voksne. Skolen har et stadig fokus på mobbing.

ET GODT LÆRINGSMILJØ
I timene skal det være fokus på læring. Kunnskap er en stor rikdom. Det er også en del av vårt kristne kall å bruke våre evner. Skolen legg vekt på at læreren er en tydelig leder i klassen. Vi har også mye fokus på at lærerne skal være enige seg i mellom når det gjelder regler og rutiner på skolen. Slik blir skoledagen tryggere for elevene. Men like viktig er en hyggelig tone mellom voksne og elever på skolen, og en god atmosfære i klasserommet.

EN SKOLE FOR ALLE
Gud har skapt menneskene forskjellige. Dette ser vi på som en stor rikdom. Vi ønsker også at elevene skal se på forskjeller hos hverandre som noe godt og positivt. Ikke alle skal være like flinke i alt. Det skal være plass til den som strever og det skal være plass for den som får ting lett til. Kongstun strever etter å gi så god tilpassing til hver enkelt som mulig. Det viktigste her er å ha lærere som bryr seg om elevene, hva de enn strever med.

KVEN ER JÆRTUN?

EN INTERNASJONAL SKOLE
Kongstun ønsker å vise elevene at verden er større enn Norge, og motivere til engasjement utenfor landegrensene. Hvert år vil vi ha ei misjonsuke. Da har vi fokus på et land i verden som det blir drevet misjon i. For de eldste elevene kan det bli aktuelt med tur til utlandet etterhvert.

ØKONOMI
Skolen får støtte fra Staten. Denne utgjør 85 % av støtten en offentlig skole får for samme antall elever. Men bygninger må vi holde selv. Det får vi ingen støtte til. Lærerne har rett på samme lønn som i offentlig skole, og lærertettheten pr elev er også omtrent den samme. Dugnadsinnsats, effektiv drift og fremfor alt Herrens velsignelser gjør at vi forventer å kunne drive med en god økonomi.

Foreldrebetalingen er lav sammenlignet med mange friskoler. Vår politikk er at alle skal ha råd til å ha barna på Kongstun.
For første barn koster det kr 7000 pr år
For barn nr. 2 koster det kr 3500,-
For barn nr. 3 koster det kr 3000,-
For barn nr. 4 koster det kr 1000,-
Ønsker du å gi en gave til Kongstun, er vi takknemlige for det! Kontonummeret er 3290.56.99627.

EN LUTHERSK SKOLE
Kongstun er ikke eid av en organisasjon eller kristen forsamling. Det er en fri forening som er heter «Paideia» som står bak skolen. Paideia består av foreldre og andre som ønsker å drive kristen friskole. Noen av medlemmene i skolestyret er valgt av Paideia.

«Støttegruppa for Kongstun» støtter skolen gjennom bønn, medlemskontingent (1.000,- pr  år) og gjennom styrevalg. Alle som er enige med skolen sitt grunnlag og formål kan bli medlemmer. Noen av medlemmene i skolestyret er valgt av Støttegruppa.

Vårt kristne ståsted skal være tydelig og forankret i luthersk kristendomsforståelse. Det innebærer at vi tror at hele Bibelen er Guds ord og at menneskene blir frelst ved tro på Jesus alene. Skolen bekjenner seg til de Lutherske bekjennelsesskriftene, den apostoliske trosbekjennelsen og Luthers vesle katekisme.

SKOLESTYRET
Pr.11. jan. 2016:
Kristian Bjering (formann)
Bjørn Lende (nestformann)
Margit Eiken
Tom Børge Frøvik
Reidar Magnar Lomeland
Simon Herredsvela (vara)
Bjarte Gudmestad (vara)

SØKNAD
Skolen «siler» ikke elever. Alle som søker, uansett årsak, vil få plass om det er plass. Dersom det er venteliste, vil søsken og barn av personalet gå først i køen. Også foreldre som ønsker en kristen skole og en kristen opplæring blir prioriterte. Ellers er det den som søker først som får først plass.

Ønsker du å søke inn elev på skolen bruker du søknadskjema via nettsiden vår. Etterhvert vil det bli tilbudt informasjonsamtale med rektor og omvisning på skolen. Slik vil vi sikre at de foresatte kjenner skolen godt. Dette tror vi er viktig for et godt foreldresamarbeid helt fra starten av.

VELKOMMEN TIL Å BLI BEDRE KJENT MED KONGSTUN!

Søke skoleplass?