Noen velger kristen friskole først og fremst fordi det er en kristen skole. Andre velger den først og fremst fordi det er en god skole med godt læringsmiljø og god trivsel. Vi ønsker å være tydelige og gode på begge deler.

-Fordi det er en kristen skole
Kongstun er en tydelig kristen skole, jfr Overordnet del av læreplanen under fanen Informasjon.
Vi har et eget fag som heter kristendomskunnskap. Faget har utvidet timetall i forhold til RLE i offentlig skole, med en time mer i uken. Religionsdelen er plassert i samfunnsfag.
Hver dag begynner med andakt, bønn, sang og slutter med velsignelsen eller en salme.
Også de andre fagene vil bli preget av et kristent virkelighetssyn og verdensbilde. Men våre læreplaner er i stor grad de samme som i offentlig skole.
Skolen er åpen for alle. Ifølge godkjenningen har vi hele landet som inntakskrets. Det er ingen tvang til tro, men elevene blir oppfordret til å reflektere og å stille spørsmål.

-Fordi ingen skoler er nøytrale
Ingen skoler kan vel sies å være nøytrale. Alle formidler et livssyn gjennom holdninger, verdier og lærestoff. Den offentlige skolen har et stadig tydeligere sekulært ståsted, og dette vil påvirke elevene.
Foreldre som ønsker en kristen oppdragelse, vil oppleve at den kristne friskolen blir en viktig medhjelp.

-Fordi skolemiljøet er viktig
Skolemiljøet har ofte større påvirkning på barna enn noe annet. En kristen skole har tydelige verdier som får konsekvenser for skolemiljøet.

Vi arbeider aktivt for:

  • At alle elever skal trives, og ingen elever skal bli mobbet.
  • Et trygt klassemiljø, der det er lov å være annerledes og lov å mislykkes.
  • At språkbruken er fin og fri for banning
  • God og naturlig lek mellom gutter og jenter og på tvers av alderstrinnene.
  • At elevene inkluderer hverandre i lek og prat
  • At tobakk og alkohol eller andre rusmidler ikke hører med når elevene treffes
  • At skolen blir en mobilfri sone, der lek står i fokus

-Fordi den voksne ser eleven
Å drive friskole krever stor grad av idealisme. Dette tror vi elevene merker ved at de blir sett og regnet med. Skolens plan for det psykososiale miljøet skal fremme godt læringsmiljø og godt samarbeid.